Algemene voorwaarden

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Door het aanmelden voor een retreat of special verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 2. Na aanmelding voor een retreat of special ontvangt de deelnemer een bevestiging en een factuur om 50% aanbetaling te voldoen. De aanbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden. De rest van het bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de retreat of special betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 6 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft MPower Company het recht de reservering te laten vervallen.
 3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 6 weken voor aanvang, van de volledige geldsom.
 4. Als deelnemers besluiten te annuleren (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
  – Tot zes weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
  – Binnen zes weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 5. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retreat of special bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de intake uitwijst dat een retreat of special voor de vervangende deelnemer  een geschikt instrument is voor persoonlijke groei en ontwikkeling. De in de plaats stelling dient uiterlijk 14  dagen voor aanvang aan MPower Company te zijn doorgegeven.
 6. MPower Company heeft het recht een retreat of coaching te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de coach of overmacht. In geval van annulering door MPower Company heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 7. MPower Company heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een retreat of special.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. MPower Company zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retreats en specials.
 2. Deelname aan een retreat of special is geheel op eigen risico. MPower Company is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan MPower Company. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 1. De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen. Bespreek klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 2. MPower Company geeft geen medisch advies en schrijft geen technieken voor als een vorm van behandeling voor fysieke, emotionele of psychische aandoeningen zonder het advies van een arts, direct of indirect. Het doel van MPower Company is het geven van informatie om je te helpen in je zoektocht naar emotionele en spirituele balans en welbevinden. Als je de informatie van MPower Company voor jezelf gebruikt, neemt MPower Company geen verantwoordelijkheid voor je acties.
 3. Meldt voorafgaande aan een retreat of special of je een lichamelijke of psychische klacht hebt. Mogelijk kan het programma hierop worden aangepast.
 4. Forceer niets en neem klachten serieus.

HUISREGELS

 1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de retreat of special niet toegestaan.
 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. MPower company is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 3. MPower Company heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de retreat of special een veilige en comfortabele omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of MPower Company niet opvolgen, kunnen verdere deelname aan de retreat of special worden ontzegt. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van gelden.
 5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de retreat of special uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van MPower Company.

Voor coaching en maatwerkprogramma’s gelden algemene voorwaarden zoals opgenomen in de specifieke offerte.

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.