Algemene Voorwaarden

 

1. Begripsbepalingen

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van MPower Company.
1.2. MPower Company: (KvK nr. 71854223), bereikbaar via: Brink 90, 7411BZ Deventer of info@mpowercompany.nl.
1.3. Coaching: coaching bij trainingen, teamsessies of persoonlijke coachtrajecten.
1.4. Deelnemer: degene die aan één van de diensten van MPower Company deelneemt.
1.5. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met MPower Company.
1.6. Training, teamsessie of opleiding: een activiteit waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving, in-company of in een organisatie-traject.
1.7. Offerte: ieder aanbod van MPower Company tot het sluiten van een overeenkomst, al dan niet op verzoek van een opdrachtgever.
1.8. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen MPower Company en een opdrachtgever.
1.9. Partijen: MPower Company en opdrachtgever tezamen.
1.10. Schriftelijk: per brief op per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst, tenzij anders vermeld in een offerte.
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) offerte en de (gesloten) overeenkomst wanneer opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk bezwaar heeft ingediend bij MPower Company.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.
3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van MPower Company, inschrijving bij of opdracht aan MPower Company en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door MPower Company.
3.3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen MPower Company en opdrachtgever.
3.4. Eventuele van de offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de overeenkomst, binden MPower Company slechts indien deze door MPower Company schriftelijk zijn bevestigd.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met MPower Company gesloten overeenkomsten leiden voor MPower Company tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. MPower Company zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
4.2. Door opdrachtgever genoemde termijnen of tussen MPower Company en opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden MPower Company dus niet.
4.3. MPower Company is gerechtigd (delen van) de overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als MPower Company voor de uitvoering van een met MPower Company gesloten overeenkomst derden inschakelt, is MPower Company gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. MPower Company, haar medewerkers en/of door MPower Company ingeschakelde derden zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

6. Prijzen

6.1. Alle door MPower Company genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Reis- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6.2. MPower Company kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever doorberekenen.
6.3. Indien de opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

7. Facturering en betaling

7.1. MPower Company factureert na totstandkoming van de overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever zal aan MPower Company verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 2 weken na factuurdatum.
7.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

8. Verplaatsing of annuleringen door MPower Company

8.1. MPower Company is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, training, teamsessie of een coachgesprek te verplaatsen naar een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de opdrachtgever het recht heeft de verplaatste opleiding, training, teamsessie  of coachgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan MPower Company betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, training, teamsessie of coachgesprek.
8.2. MPower Company is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, training, teamsessie of een coachgesprek te annuleren, in welk geval de opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan MPower Company betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, training, teamsessie of coachgesprek.  

9. Annuleringen door opdrachtgever

Herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand
9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 2 weken na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Annuleren opleidingen, trainingen en teamsessies
9.2. Opleidingen, trainingen en teamsessies die in overleg met een opdrachtgever worden vastgesteld kunnen tot maximaal 4 weken voor de aanvangsdatum kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang zal MPower Company 50 % van de kosten van de desbetreffende opleiding, training of teamsessie in rekening brengen bij de opdrachtgever. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang zal MPower Company 100 % van de kosten van de desbetreffende opleiding, training of teamsessie in rekening brengen bij de opdrachtgever.

Annuleren coaching en overleg
9.3. Individuele coachsessies en overlegvormen kunnen tot 5 werkdagen voor de sessie kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd. Als de termijn van 5 werkdagen wordt overschreden zal MPower Company de volledige kosten van de betreffende coachsessie in rekening brengen bij de opdrachtgever.

9.4. De genoemde annuleringsvoorwaarden gelden niet voor een plotselinge ziekte en/of andere zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling aan MPower Company.

10. Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever

10.1. Indien de opdrachtgever na aanvang van de opleiding, training, teamsessie of coachtraject de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de opdrachtgever aan MPower Company betaalde of nog verschuldigde bedrag.
10.2. Indien de opdrachtgever na aanvang van de opleiding de overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van MPower Company op opdrachtgever per direct opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid

11.1. In geval aansprakelijkheid van MPower Company mocht komen vast te staan, is MPower Company slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.2. MPower Company is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade).
11.3. MPower Company is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat MPower Company bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie of indien een deelnemer de instructies niet in acht neemt.
11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van MPower Company voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan MPower Company door de verzekeraar van MPower Company.
11.5. Indien de opdrachtgever of deelnemer niet zelf kan deelnemen aan een opleiding, training, teamsessie of coachtraject is in de plaats stelling toegestaan, mits een intake uitwijst dat de vervangende deelnemer geschikt is voor de deelname. De in de plaats stelling dienst uiterlijk 14 dagen voor aanvang aan MPower Company te worden voorgelegd.
11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van de opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MPower Company.
11.7 MPower Company is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard bij de deelnemer als gevolg van een verblijf en/of deelname aan activiteiten of het gebruik van producten van MPower Company.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door MPower Company ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft MPower Company houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
12.2. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

13. Persoonsgegevens

13.1. MPower Company verwerkt de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid. Het privacybeleid staat vermeld op de website www.mpowercompany.nl
13.2. De opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door MPower Company.

14. Medewerkers van MPower Company

14.1. Indien opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een overeenkomst, medewerker(s) die MPower Company inzet of heeft ingezet in het kader van de overeenkomst in dienst wenst te nemen, dan is opdrachtgever een vergoeding aan MPower Company verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s) .

15. Toepasselijk recht

15.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.